REGULAMIN FESTIWALU
pod nazwą: „ZEW się budzi” Lesko 2024,
w dniach 31 maja – 1 czerwca 2024 r.  

ZAKAZY:

  1. Zakaz wnoszenia sprzętu rejestrującego audio-video, w tym dronów i selfiesticków oraz określonych w regulaminie aparatów foto
  2. Zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni, petard, rac.
  3. Zakaz wnoszenia alkoholu i środków odurzających.
  4. Zakaz wnoszenia własnych napojów i jedzenia, innego niż plastikowe butelki z wodą fabrycznie zamknięte oraz drobne przekąski, swoją wielkością nieprzekraczające ludzkiej pięści.
  5. Zakaz wnoszenia zamkniętych paczek, pakunków itd.
  6. Zakaz wprowadzania psów oraz innych zwierząt na teren festiwalu

I POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej: „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, tekst ujednolicony Dz.U. 2017 poz. 1160. (zwanej dalej „Ustawą”) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

1.2 Regulamin jest wydany przez organizatora festiwalu pod nazwą: „ZEW się budzi”, która odbędzie się w dniach 31.05-1.06.2024 roku w Lesku na Stadionie Miejskim, (zwanej dalej: „Imprezą”), tj. przez spółkę: eco in sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Powsińskiej 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000080227, (zwaną dalej: „Organizatorem”).

1.3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

1.4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy w związku z nabyciem biletu wstępu na Imprezę.

1.5. Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

„Bilet” oznacza indywidualną zgodę wejścia na Imprezę, który przy pierwszym wejściu na Teren Imprezy podlega wymianie na Identyfikator (opaskę);

„Identyfikator” oznacza identyfikator wydawany przez Organizatora przy wejściu na Teren Imprezy za zwrotem Biletu; Identyfikator będzie miał postać opaski umieszczonej na trwałe na ręce, której wzór ustala Organizator; z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba; uszkodzenie lub zerwanie Identyfikatora powoduje utratę jego ważności; zakazane jest odstępowanie Identyfikatora. Każdy Uczestnik Imprezy dokonuje wymiany Biletu na Identyfikator osobiście;

„Sektory” oznacza poszczególne strefy na Terenie Imprezy: (I) Strefa Imprezy Masowej, (II) Strefa Gastronomiczno-sprzedażowa oraz Strefa VIP, do których dostęp uzależniony jest od nabycia odpowiedniego rodzaju Biletu i wydania stosownie do tego odpowiedniego Identyfikatora;

„Służby Porządkowe” i „Służby Informacyjne” oznaczają powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Imprezy. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;

„Teren Imprezy” oznacza wyznaczony fragment terenu Stadionu Miejskiego w Lesku, na którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą;

„Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie na podstawie Identyfikatora wydanego za zwrotem Biletu. Uczestnikiem Imprezy może być także osoba małoletnia poniżej 16-tego roku życia, pod opieką osoby dorosłej, po nabyciu Biletów zarówno dla osoby małoletniej ( w wys. 50% ) jak i dorosłej; Zakup biletu nie obowiązuje w przypadku osoby małoletniej, która nie ukończyła 6 roku życia. Rodzic/opiekun ma obowiązek posiadania dokumentu potwierdzającego imię, nazwisko oraz wiek dziecka oraz ma obowiązek wypełnienia deklaracji o odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru opracowanego przez Organizatora. Deklarację należy pobrać na stronie imprezy – należy ją wypełnić, wydrukować i okazać przy wejściu na teren festiwalu. Osoba dorosła może być opiekunem maksymalnie pięciu małoletnich osób uczestniczących w Imprezie. Osoba małoletnia od 16-tego roku życia (osoby urodzone przed 26.06.2005) może uczestniczyć w imprezie samodzielnie.

II SPRZEDAŻ BILETÓW ORAZ ZASADY ZWROTU BILETÓW

2.1. Bilety sprzedawane są wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży oraz za pośrednictwem serwisów internetowych: www.zewsiebudzi.pl, www.kupbilecik.pl, www.kicket.com, www.biletyna.pl, a także w oznaczonych punktach sprzedaży (kasach) przed wejściem na Teren Imprezy w dniach 30 maja – 1 czerwca 2024 roku. Sprzedaż może nastąpić wyłącznie w cenie oznaczonej na Bilecie. Lista autoryzowanych punktów sprzedaży jest dostępna na stronie www.zewsiebudzi.pl

2.2. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne.

2.3. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.”

2.4. Zamianie na Identyfikator podlega wyłącznie Bilet oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora. Organizator ostrzega, że kupno Biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wymiany Biletu na Identyfikator i wstępu na Imprezę.
Organizator informuje, iż unikalny kod kreskowy znajdujący się na każdym Bilecie upoważnia do wymiany Biletu na Identyfikator tylko przy pierwszym skanowaniu. Organizator ostrzega, że w przypadku udostępnienia Biletu (w jakiejkolwiek formie) osobie trzeciej, Bilet ten może być wykorzystany przez tę osobę, co w konsekwencji spowoduje, że nabywca Biletu spotka się z odmową wymiany Biletu na Identyfikator i wstępu na Imprezę. W takim wypadku Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem nabywcy Biletu.

2.5. Osobom z niepełnosprawnością oraz ich opiekunom przysługują specjalne bilety zniżkowe.

2.6. Dzieci do 6 roku życia mogą wziąć udział w Imprezie nieodpłatnie, wyłącznie pod warunkiem wstępu na Teren Imprezy w towarzystwie i pod opieką pełnoletniego opiekuna prawnego posiadającego ważny Bilet bądź karnet na Festiwal

2.7. Zwrot Biletów możliwy jest wyłącznie w wypadku: a) odwołania Imprezy; b) znaczącej zmiany miejsca Imprezy (przez co rozumieć należy przeniesienie Imprezy do innego miasta); c) zmiany terminu Imprezy bądź d) braku możliwości wejścia na Teren Imprezy w związku z wprowadzeniem przepisów ustanawiających określone ograniczenia, nakazy lub zakazy w zakresie organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego bądź w związku z przywróceniem stanu epidemii.

2.8. W przypadku zmiany miejsca bądź terminu Imprezy Bilet zachowuje ważność na Imprezę ogłoszoną w nowym miejscu bądź terminie.

2.9. W przypadku odwołania Imprezy bądź w przypadku zmiany terminu lub miejsca odbycia się Imprezy (za wyjątkiem zmiany lokalizacji w ramach tej samej miejscowości) posiadacz Biletu ma prawo do zwrotu Biletu ze zwrotem kwoty, na jaką opiewa Bilet. Informacja o odwołaniu Imprezy bądź zmianie jej miejsca lub terminu będzie publikowana w serwisach podmiotów, za pośrednictwem których Bilet został nabyty (zewsiebudzi.pl, kicket.com, kupbilecik.pl ), a także nahttps:// https://www.facebook.com/zewsiebudzi/. Posiadacz Biletu, który będzie chciał dokonać jego zwrotu z przyczyn wskazanych powyżej, powinien zwrócić się z wnioskiem o zwrot Biletu do podmiotu, u którego Bilet został zakupiony, bez zbędnej zwłoki (sugerowany termin 14 dni) po udostępnieniu informacji o odwołaniu Imprezy bądź zmianie daty i/lub miejsca Imprezy – jednakże nie później niż przed dniem rozpoczęcia się Festiwalu.

2.10. W przypadku konieczności zwrotu Biletu z przyczyn wskazanych w niniejszym ust. 2.7 Uczestnikowi przysługuje wyłącznie prawo zwrotu należności za Bilet. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku poniesienia przez Uczestnika innych kosztów, a tym samym Organizator nie zwraca Uczestnikowi poniesionych kosztów noclegu, kosztów dojazdu oraz innych wydatkowanych kosztów w związku z planowanym udziałem w Imprezie.

2.11. Po rozpoczęciu Imprezy możliwe jest wyłącznie zainicjowanie procedury reklamacyjnej, niezależnie do tego, czy Bilet wstępu został wykorzystany. 

III CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

KORZYSTANIE Z SERWISU ZEWSIEBUDZI.PL

3.1. Dane osobowe Użytkowników odwiedzających Serwis (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora:
3.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3.1.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
3.1.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;
3.2. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3.3. REJESTRACJA KONTA ORAZ REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

3.3.1. Administrator umożliwia Użytkownikom rejestrację (założenia konta) w Serwisie (co poza możliwością realizacji zamówień pozwala także na korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Serwisu) lub dokonywanie zakupów bez rejestracji. Założenie konta lub zrealizowanie zamówienia wymaga podania Danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu realizacji umowy. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
3.3.2. Dane osobowe są przetwarzane:
3.3.3. w celu rejestracji i obsługi konta oraz w celu umożliwienia dokonywania zakupów w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi lub umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3.3.4. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
3.3.5. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.
3.3.6. Więcej na temat danych osoby i ich przetwarzania można znaleźć w polityce prywatności serwisu zamieszczonej pod adresem: https://zewsiebudzi.pl/polityka-prywatnosci/

IV WSTĘP NA TEREN IMPREZY I DO SEKTORÓW:

4.1. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje osobie posiadającej dowód tożsamości lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz Bilet, który przy pierwszym wejściu na Teren Imprezy zostanie wymieniony na Identyfikator. Każdorazowe wejście na Teren Imprezy przysługuje tylko Uczestnikowi z nieuszkodzonym Identyfikatorem umocowanym na trwałe na ręku.

4.2. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek określonych w pkt. 11 powyżej, Organizator zobowiązany jest zgodnie z przepisami Ustawy odmówić wstępu na Teren Imprezy :
a) osobom wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy,
b) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 22 Regulaminu.
c) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
d) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe.
e) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych.

4.3. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
a) nie posiadającym Identyfikatora,
b) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
c) posiadającym plastikowe, szklane, metalowe pojemniki lub puszki itp.,
d) nie posiadającym dokumentu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

4.4. Wstęp do poszczególnych Sektorów mają osoby legitymujące się odpowiednim Identyfikatorem.

V ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:

5.1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
a) Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;
b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i Informacyjnymi i organizującego ich pracę;
c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
d) zmianę miejsca Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.

5.2. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5.3. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

5.4. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby znajdujące się na Terenie Imprezy zobowiązani są posiadać na ręku ważny Identyfikator. Brak Identyfikatora lub posiadanie Identyfikatora zerwanego lub uszkodzonego, jak również Identyfikatora nie zapiętego na ręce jest jednoznaczną podstawą do usunięcia uczestnika z Terenu Imprezy. W przypadku zerwania lub uszkodzenia Identyfikatora (na terenie imprezy) Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do kierownika ochrony przy bramie wyjściowej z Terenu Imprezy wraz z uszkodzonym Identyfikatorem, w celu wymiany Identyfikatora na nowy. Wymianie podlegają wyłącznie Identyfikatory uszkodzone na Terenie Imprezy. Samowolne opuszczenie terenu imprezy z uszkodzonym lub zerwanym identyfikatorem bez wcześniejszego powiadomienia kierownika ochrony jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie.

5.5. Jeżeli Uczestnik zgłosi uprzednio Organizatorowi konieczność zdjęcia przez niego Identyfikatora z nadgarstka po opuszczeniu Terenu Imprezy danego dnia a przed następnym jego wejściem na Teren Imprezy kolejnego dnia (np. ze względu na pracę wykonywaną przez Uczestnika itp.), to tylko ten sam Uczestnik będzie uprawniony do ponownego wejścia na Teren Imprezy i otrzyma nowy Identyfikator, za zwrotem dotychczasowego Identyfikatora i po weryfikacji zgodności jego tożsamości ze zgłoszeniem. Zgłoszenia, o którym mowa powyżej, Uczestnik dokonuje w punkcie informacyjnym zlokalizowanym przed wejściem na teren imprezy. Dokonanie zgłoszenia powinno odbyć się przed pierwszym wejściem na Teren Imprezy lub najpóźniej przed opuszczeniem Terenu Imprezy przez Uczestnika, który musi wówczas okazać nieuszkodzony Identyfikator zapięty na nadgarstku oraz dowód tożsamości. Nowy Identyfikator Uczestnik odbiera w tym samym punkcie, w którym dokonywał zgłoszenia. Procedurze tej nie podlegają identyfikatory zdjęte samodzielnie bez uprzedniego zgłoszenia.

5.6. Zabrania się:
a) wnoszenia na teren Imprezy wszelkiej broni palnej, wiatrówek, miotaczy gazów, materiałów pirotechnicznych, kijów bejsbolowych i przedmiotów o podobnej długości, wszelkich narzędzi ostrych takich jak noże, nożyce, środków odurzających, niebezpiecznych substancji chemicznych, materiałów radioaktywnych oraz wszelkich materiałów mogących zakłócić prawidłowy odbiór audiowizualny poszczególnych koncertów,
b) wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy kamer, sprzętu nagrywającego audio i video ( z wyłączeniem telefonów komórkowych ), oraz sprzętu fotograficznego mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, w tym aparatów z wymienną optyką, oraz aparatów z zoomem optycznym powyżej 6x. Niedozwolone jest wnoszenie statywów, oraz tzw. selfiesticków, a zdjęcia muszą być robione wyłącznie dla celów prywatnych. Należy fotografować tak, by nie zasłaniać sceny nikomu na widowni ani nie przeszkadzać osobom stojącym w pobliżu,
c) wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy tj. Sektor I oraz Sektor II, za wyjątkiem psów przewodników z ważnym certyfikatem potwierdzającym status psa asystującego i aktualnym zaświadczeniem o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych,
d) wnoszenia napojów i jedzenia, innego niż plastikowe butelki z wodą fabrycznie zamknięte oraz drobne przekąski swoją wielkością nieprzekraczające ludzkiej pięści, z wyłączeniem osób których stan zdrowia wymaga specjalistycznej diety potwierdzonej orzeczeniem lekarskim,
e) wnoszenia, posiadania, a także używania nad terenem imprezy, oraz w jego bliskim kontakcie bezzałogowych statków powietrznych, dronów, oraz innych obiektów zdalnie starowanych, unoszących się w powietrzu,
f) wnoszenia i używania na terenie imprezy deskorolek, longboardów, pojazdów jednośladowych, rolek, oraz wrotek.

5.7. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na Teren Imprezy lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.

5.8. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie,
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 12 d), 13 d) lub w pkt. 20 Regulaminu,
d) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
e) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
f) użycia w przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628), środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i pkt 12 lit. a tej ustawy;
g) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

5.9. Służby Porządkowe lub Informacyjne są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

5.10. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w:
– ręczne wykrywacze metalu,
– wzory biletów, identyfikatorów i zaproszeń,
– inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.

5.11. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Imprezie członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje przez:
– sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny Bilet, a po jego wymianie Identyfikator,
– porównanie okazanego dokumentu ze wzorem.

5.12. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Imprezy.

5.13. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.

5.14. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej lub osobom usuniętym z Terenu Imprezy zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.

5.15. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy.

5.16. Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy:
– Strefa I koncertowa – jest to teren imprezy masowej
– Strefa II gastronomiczna – jest to wydzielona strefa gastronomiczno-handlowa, w której sprzedawana jest żywność oraz alkohol powyżej 3,5%. Wyłączona jest ona z terenu imprezy masowej i tylko na jej terenie można spożywać zakupiony tam alkohol, oraz piwo o zawartości alkoholu powyżej 3,5%. Piwo o zawartości alkoholu do 3,5% można nabywać również w Strefie I koncertowej.
– Strefa sceny głównej,
– Zespoły wejścia głównego,
– Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne,
– Oznakowane wyjścia ewakuacyjne

5.17. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:
a) na Terenie Imprezy znajdować się będzie profesjonalny oddział straży pożarnej przygotowany na wypadek pożaru lub ewakuacji;
b) Służby Porządkowe i Informacyjne muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i udzielania pierwszej pomocy medycznej

5.18. W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

VI PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY:

6.1. Organizator informuje, że z uwagi na znaczną liczbę Uczestników, konieczność dokonania wymiany Biletów na Identyfikatory oraz niezbędne środki kontroli i bezpieczeństwa stosowane przy wejściu na Imprezę Zaleca się przybycie Uczestnikom na miejsce Imprezy z odpowiednim, co najmniej 2-godzinnym wyprzedzeniem.

6.2. Organizator informuje, że Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy, szczególnie w Strefie I będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas Imprezy mogą być też używane światła stroboskopowe.

6.3. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

VII ODWOŁANIE IMPREZY:

7.1. Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku posiadaczowi biletu przysługuje zwrot nominalnej ceny zakupu biletu na pisemny wniosek złożony w siedzibie Organizatora w terminie 7 dni, na podstawie dowodu zakupu. Rozpatrzenie wniosku nastąpi w terminie 30 dni, od daty jego wpływu do siedziby Organizatora.

VIII REKLAMACJE:

8.1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na. następujący adres korespondencyjny Organizatora:
eco in sp. z o. o.
ul. Powsińska 18, 02-920 Warszawa.

8.2. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt. 36 powyżej w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamacje musi posiadać dowód nadania listu poleconego.

8.3. Warunkiem dochodzenia roszczeń jest wyczerpanie procedury reklamacyjnej, o której mowa w niniejszym rozdziale Regulaminu.

IX PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY:

9.1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub przez Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

9.2. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

10.1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.

10.2. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.

10.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.

10.4. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
– na stronie internetowej Festiwalu, tj. www.zewsiebudzi.pl
– w punktach informacyjnych na Terenie Imprezy;
– w kasach biletowych na Terenie Imprezy;

10.5. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 36 na piśmie, przesyłką poleconą.

10.6. Służby Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10.7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy.

10.8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 listopada 2023 roku.

Warszawa, dnia 24 listopada 2023 roku.