REGULAMIN FESTIWALU
pod nazwą: „ZEW się budzi” Cisna 2022,
w dniach 24-27 czerwca 2022 r.

ZAKAZY:

1. Zakaz wnoszenia sprzętu rejestrującego audio-video, w tym dronów i selfiesticków oraz określonych w regulaminie aparatów foto
2. Zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni, petard, rac.
3. Zakaz wnoszenia alkoholu i środków odurzających.
4. Zakaz wnoszenia własnych napojów i jedzenia.
5. Zakaz wnoszenia zamkniętych paczek, pakunków itd.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Regulamin jest wydany przez Organizatora Imprezy o charakterze Festiwalu pod nazwą: „ZEW Się Budzi”, która odbędzie się w dniach 24-27.06.2022 roku w Cisnej na terenie kompleksu sportowego Orlik, ( zwanej dalej: „Imprezą”), tj. przez spółkę:

eco in Przybylski i wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Powsińskiej 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy pod numerem KRS 0000307204, (zwaną dalej: „Organizatorem”).

2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy w związku z nabyciem biletu wstępu na Imprezę.

4. Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

„Bilet” oznacza indywidualną zgodę wejścia na Imprezę, który przy pierwszym wejściu na Teren Imprezy podlega wymianie na Identyfikator (opaskę);

„Identyfikator” oznacza identyfikator wydawany przez Organizatora przy wejściu na Teren Imprezy za zwrotem Biletu; Identyfikator będzie miał postać opaski umieszczonej na trwałe na ręce, której wzór ustala Organizator; z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba; uszkodzenie lub zerwanie Identyfikatora powoduje utratę jego ważności; zakazane jest odstępowanie Identyfikatora. Każdy Uczestnik Imprezy dokonuje wymiany Biletu na Identyfikator osobiście;

„Sektory” oznacza poszczególne strefy na Terenie Imprezy: (I) Strefa Imprezy masowej – Koncertowa, (II) Strefa Gastronomiczna i Sprzedażowa, (III) Strefa sceny głównej, (IV) Strefa Organizatora – Strefa VIP oraz (V) Strefa pola namiotowego, do których dostęp uzależniony jest od nabycia odpowiedniego rodzaju Biletu oraz w przypadku stref III i IV posiadania odpowiedniego Identyfikatora;

„Służby Porządkowe” i „Służby Informacyjne” oznaczają powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób

uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Imprezy. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.

„Teren Imprezy” oznacza wyznaczony fragment terenu Kompleksu sportowego w Cisnej, na którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą;

„Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie na podstawie Identyfikatora wydanego za zwrotem Biletu. Uczestnikiem Imprezy może być także osoba małoletnia poniżej 16-tego roku życia, pod opieką osoby dorosłej, po nabyciu Biletów zarówno dla osoby małoletniej (w wys. 50%) jak i dorosłej; Zakup biletu nie obowiązuje w przypadku osoby małoletniej, która nie ukończyła 6 roku życia. Rodzic/opiekun ma obowiązek posiadania dokumentu potwierdzającego imię, nazwisko oraz wiek dziecka oraz ma obowiązek podpisania przy pierwszym wejściu na Imprezę w punkcie informacyjnym deklaracji o odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru opracowanego przez Organizatora. Osoba dorosła może być opiekunem maksymalnie pięciu małoletnich osób uczestniczących w Imprezie. Osoba małoletnia od 16-tego roku życia (osoby urodzone przed 25.06.2006) może uczestniczyć w imprezie samodzielnie.

II. SPRZEDAŻ BILETÓW:

5. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne.

6. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.”

7. Zamianie na Identyfikator podlega wyłącznie Bilet oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora. Organizator ostrzega, że kupno Biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wymiany Biletu na Identyfikator i wstępu na Imprezę.

Organizator informuje, iż unikalny kod kreskowy znajdujący się na każdym Bilecie upoważnia do wymiany Biletu na Identyfikator tylko przy pierwszym skanowaniu. Organizator ostrzega, że w przypadku udostępnienia Biletu (w jakiejkolwiek formie) osobie trzeciej, Bilet ten może być wykorzystany przez tę osobę, co w konsekwencji

spowoduje, że nabywca Biletu spotka się z odmową wymiany Biletu na Identyfikator i wstępu na Imprezę. W takim wypadku Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem nabywcy Biletu.

8. Osobom z niepełnosprawnością przysługują specjalne bilety zniżkowe.

III. WSTĘP NA TEREN IMPREZY:

9. Z uwagi na istniejące nadal zagrożenie epidemiczne z tytułu pandemii Covid-19, każda osoba wchodząca na teren Imprezy zobowiązana jest posiadać maseczkę zakrywającą usta i nos oraz dokonać przy wejściu obowiązkowej dezynfekcji rąk za pomocą dystrybutorów płynu odkażającego umieszczonych przy wejściach na teren Imprezy, Pola Namiotowego oraz w kilku widocznych punktach na terenie Imprezy. Po wejściu na teren Imprezy każdy z Uczestników ma dodatkowo obowiązek stosować się do zaleceń umieszczonych w czytelny sposób przez Organizatora w wielu ogólnie dostępnych i dobrze widocznych miejscach. Zalecenia te dotyczą przede wszystkim zachowania odpowiedniego dystansu społecznego oraz zasad związanych z konsumpcją zakupionych posiłków w wyznaczonym rejonie cateringu.

UWAGA! Na dzień wydania niniejszego Regulaminu nie planujemy podziału gości na osoby zaszczepione lub nie. Nie planujemy żadnej z tego tytułu weryfikacji. Możliwe jest jedynie skierowanie prośby do wszystkich uczestników o krótkie okazanie świadectwa szczepienia w jakiejkolwiek formie, bez żadnej adnotacji i bez żadnego wpływu na prawo do wstępu. Działania te mogą być nam potrzebne jako Organizatorowi jedynie w celach statystycznych dokumentacji festiwalowej.

WAŻNE: W związku z dynamicznie postępującą falą epidemii, nie można wykluczyć wprowadzenia nowych ograniczeń narzuconych nam z mocą Ustawy i Przepisy Prawa w ciągu kolejnych tygodni. Organizator zastrzega sobie więc możliwość aktualizacji niniejszego punktu Regulaminu w okresie przygotowawczym, przed terminem Imprezy. W przypadku konieczności ich wprowadzenia, niniejszy Regulamin będzie niezwłocznie aktualizowany na naszej stronie Internetowej: www.zewsiebudzi.pl

Ogólne zasady wstępu

10. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje osobie posiadającej dowód tożsamości oraz Bilet, który przy pierwszym wejściu na Teren Imprezy zostanie wymieniony na Identyfikator. Każdorazowe wejście na Teren Imprezy przysługuje tylko Uczestnikowi z nieuszkodzonym Identyfikatorem umocowanym na trwałe na nadgarstku.

11. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek określonych w pkt. 12 powyżej, Organizator zobowiązany jest zgodnie z przepisami Ustawy odmówić wstępu na Teren Imprezy:

(a) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 22 Regulaminu.
(b) osobom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
(c) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe.
d) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych.

12. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:

a) nie posiadającym Identyfikatora,
b) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
c) posiadającym szklane lub metalowe pojemniki lub puszki itp.,
d) nie posiadającym dokumentu tożsamości.

13. Wstęp do poszczególnych Sektorów mają osoby legitymujące się odpowiednim Identyfikatorem.

IV. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:

14. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:

a) Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;
b) powołanie kierownika d/s bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i Informacyjnymi i organizującego ich pracę;
c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
d) zmianę miejsca Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.

15. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

16. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

17. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby znajdujące się na Terenie Imprezy zobowiązani są posiadać na nadgarstku ważny Identyfikator. Brak Identyfikatora lub posiadanie Identyfikatora zerwanego lub uszkodzonego, jak również Identyfikatora nie zapiętego na ręce jest jednoznaczną podstawą do usunięcia uczestnika z Terenu Imprezy. W przypadku zerwania lub uszkodzenia Identyfikatora ( na terenie imprezy ) Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do kierownika ochrony przy bramie wyjściowej z Terenu Imprezy wraz z uszkodzonym Identyfikatorem, w celu wymiany Identyfikatora na nowy. Wymianie podlegają wyłącznie Identyfikatory uszkodzone na Terenie Imprezy. Samowolne opuszczenie terenu imprezy z uszkodzonym lub zerwanym identyfikatorem bez wcześniejszego powiadomienia kierownika ochrony jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie.

18. Jeżeli Uczestnik zgłosi uprzednio Organizatorowi konieczność zdjęcia przez niego Identyfikatora z nadgarstka po opuszczeniu Terenu Imprezy danego dnia a przed następnym jego wejściem na Teren Imprezy kolejnego dnia (np. ze względu na pracę wykonywaną przez Uczestnika itp.), to tylko ten sam Uczestnik będzie uprawniony do ponownego wejścia na Teren Imprezy i otrzyma nowy Identyfikator, za zwrotem dotychczasowego Identyfikatora i po weryfikacji zgodności jego tożsamości ze zgłoszeniem. Zgłoszenia, o którym mowa powyżej, Uczestnik dokonuje poprzez poinformowanie o tym szefa Ochrony. Dokonanie zgłoszenia powinno odbyć się przed pierwszym wejściem na Teren Imprezy lub najpóźniej przed opuszczeniem Terenu Imprezy przez Uczestnika, który musi wówczas okazać nieuszkodzony Identyfikator zapięty na nadgarstku oraz dowód tożsamości. Nowy Identyfikator Uczestnik odbiera w tym samym punkcie, w którym dokonywał zgłoszenia. Procedurze tej nie podlegają identyfikatory zdjęte samodzielnie bez uprzedniego zgłoszenia.

19. Zabrania się:

a) wnoszenia na teren Imprezy wszelkiej broni palnej, wiatrówek, miotaczy gazów, materiałów pirotechnicznych, kijów bejsbolowych i przedmiotów o podobnej długości, wszelkich narzędzi ostrych takich jak noże, nożyce, środków odurzających, niebezpiecznych substancji chemicznych, materiałów radioaktywnych oraz wszelkich materiałów mogących zakłócić prawidłowy odbiór audiowizualny poszczególnych koncertów.
b) wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy kamer, sprzętu nagrywającego audio i video ( z wyłączeniem telefonów komórkowych ), oraz sprzętu fotograficznego mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, w tym aparatów z wymienną optyką, oraz aparatów z zoomem optycznym powyżej 6x. Niedozwolone jest wnoszenie statywów, oraz tzw. selfiesticków, a zdjęcia muszą być robione wyłącznie dla celów prywatnych. Należy fotografować tak, by nie zasłaniać sceny nikomu na widowni ani nie przeszkadzać osobom stojącym w pobliżu.
c) wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy, za wyjątkiem psów przewodników z ważnym certyfikatem potwierdzającym status psa asystującego i aktualnym zaświadczeniem o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych..
d) wnoszenia napojów i jedzenia, z wyłączeniem osób których stan zdrowia wymaga specjalistycznej diety potwierdzonej orzeczeniem lekarskim.
e) wnoszenia, posiadania, a także używania nad terenem imprezy, oraz w jego bliskim kontakcie bezzałogowych statków powietrznych, dronów, oraz innych obiektów zdalnie starowanych, unoszących się w powietrzu.
f) wnoszenia i używania na terenie imprezy deskorolek, longboardów, pojazdów jednośladowych, rolek, oraz wrotek

20. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na Teren Imprezy lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.

21. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie,
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 12 d), 13 d) lub w pkt. 20 Regulaminu,
d) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – zmuszenia ich do opuszczenia Imprezy;
e) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń – zmuszenia ich do opuszczenia Imprezy;
f) użycia w przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 maja 2013r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628), środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i pkt 12 lit. a tej ustawy;
g) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

22. Służby Porządkowe lub Informacyjne są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

23. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w:
– ręczne wykrywacze metalu,
– wzory biletów, identyfikatorów i zaproszeń,
– inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.

24. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Imprezie członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje przez:
– sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny Bilet, a po jego wymianie Identyfikator,
– porównanie okazanego dokumentu ze wzorem.

25. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Imprezy.

26. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, noży, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.

27. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej lub osobom usuniętym z Terenu Imprezy zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.

28. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy.

29. Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy:

– Strefa I – strefa koncertowa – teren Imprezy masowej
– Strefa II – strefa Gastronomiczno – Sprzedażowa
– Strefa III – strefa Sceny Głównej, do wejścia na którą mają jedynie członkowie ekipy technicznej sceny, Ochrona oraz Organizator.
– Strefa IV – strefa VIP, przeznaczona wyłącznie dla Organizatora oraz Artystów oraz zaproszonych gości.
– Strefa V – strefa Pola Namiotowego festiwalu, do przebywania na której pozwala zakupiony karnet na cały okres trwania festiwalu oraz dodatkowy bilet na Pole Namiotowe

Wejścia na każdą ze stref są strzeżone a do wejścia na ich teren upoważnia odpowiedni, zakupiony bilet oraz w przypadku stref: III i IV specjalny identyfikator.

30. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:

a) na Terenie Imprezy znajdować się będzie profesjonalny oddział straży pożarnej przygotowany na wypadek pożaru lub ewakuacji;
b) Służby Porządkowe są przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i udzielania pierwszej pomocy medycznej

31. W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY:

32. Organizator informuje, że Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy, szczególnie w bliskości sceny będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas Imprezy mogą być też używane światła stroboskopowe.

33. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i przyszłych imprez Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

VI. REKLAMACJE:

34. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora:

Eco In Przybylski i wspólnicy Sp. k.
ul. Powsińska 18, 02-920 Warszawa.

35. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt. 36 powyżej w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamacje musi posiadać dowód nadania listu poleconego.

VIII. PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY:

36. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub przez Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

37. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, zagrażające bezpośrednio zdrowiu lub życiu innych uczestników podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

38. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.

39. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej, w tym skrajnie niekorzystnych warunków pogodowych, mogących zagrozić życiu lub zdrowiu Uczestników oraz ogólnemu przebiegowi technicznemu Imprezy i bezpieczeństwu sceny.

40. Służby Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

41. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy.

42. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03 lutego 2022 roku.

Organizator festiwalu: Eco In Przybylski i wspólnicy Sp. k.
Warszawa, dnia 03 lutego 2022 roku.

Chcemy, aby korzystanie z naszego Serwisu było dla Ciebie komfortowe. W celu poprawy jakości funkcjonowania Serwisu oraz dopasowywania treści reklamowych do Twoich preferencji my oraz nasi partnerzy możemy przechowywać w Twojej przeglądarce pliki cookies oraz przetwarzać zawarte w nich dane osobowe w celach analitycznych oraz marketingowych. Przez dalsze korzystanie z naszego Serwisu, bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w naszej Polityce Prywatności Serwisu.